Regulamin promocji MySurveyLab dla wykładowców i studentów

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie darmowego dostępu do konta mysurvelab.com Standard Plus przez 6 miesięcy (dalej „Promocja”) jest właściciel systemu mysurveylab.com, firma 7Points Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej, 36 / 112b, NIP 9512300477 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja w środowisku akademickim i studenckim usługi mysurveylab.com Standard Plus (dalej „Konto”) dostępnej online na stronie www.mysurveylab.com.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 marca 2015 roku do 6 czerwca 2015.
 4. Promocja kierowana jest do wykładowców i biorących udział w ich zajęciach studentów uczelni wyższych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "Uczestnicy").

2 NAGRODY

 1. Uczestnicy promocji otrzymają kod zniżkowy uprawniający ich do 6 miesięcy darmowego korzystania z Konta od momentu rejestracji (dalej „Nagroda”). Dodatkowo, po zakończeniu darmowego okresu korzystania z konta Uczestnicy będą mogli wykupić dalszy dostęp do Konta na wybrany okres czasu ze zniżką 25%.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla wykładowców i studentów uczelni wyższych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  • Zgłosić chęć uczestnictwa w Promocji pod adresem [email protected] (dalej "Zgłoszenie").
  • Potwierdzić przynależność do grupy Uczestników objętych promocją.
 4. Nagrody w postaci kodu promocyjnego dla wykładowcy i puli kodów promocyjnych dla jego grupy studentów będą udostępniane drogą mailową wyłącznie Uczestnikom będącym wykładowcami.
 5. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika mysurveylab.com, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 6. Nagrody będą przyznawane aż do zakończenia Promocji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Promocji lub zakończenia Promocji przed upływem terminu określonego w § 1 pkt. 4.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do siedziby Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie drogą mailową lub do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku