Go to
Qualitative vs Quantitative Data in Surveys - cover photo

Decyzja, czy chcemy zbierać od klientów dane za pomocą opowieści (dane jakościowe) czy liczb (dane ilościowe), może być trudna.

Wielu badaczy i specjalistów od marketingu utknęło przy wyborze między szczegółowymi spostrzeżeniami z danych jakościowych a jasnymi, mierzalnymi faktami z danych ilościowych.

W ten sposób powstała poważna debata: która metoda, jakościowa czy ilościowa, jest lepsza do przeprowadzania ankiet?

Porozmawiajmy o tym!

Czym są dane jakościowe? 

Dane jakościowe odnoszą się do informacji nienumerycznych, zbieranych za pomocą wywiadów, grup fokusowych i pytań otwartych w ankietach.

CEL: zapewnienie dogłębnych spostrzeżeń na temat zachowań, motywacji i postaw; dają lepsze zrozumienie tematu.

Czym są dane ilościowe?

Dane ilościowe to informacje liczbowe, które można mierzyć i analizować statystycznie. Zbierane są za pomocą ankiet z pytaniami zamkniętymi, eksperymentów i obserwacji.

CEL: dostarczenie szerokiego przeglądu trendów i wzorców w dużej grupie ludzi.

Kiedy używać danych jakościowych przy researchu?

Czy masz jakieś wątpliwości? Pozwól, że je rozwiejemy!

Eksplorowanie nowych zjawisk

W trakcie prowadzenia badań w obszarach, gdzie mało jest wiadome, metody zbierania danych jakościowych mogą okazać się bezcenne.

Pozwalają one badaczom na gromadzenie jakościowych spostrzeżeń poprzez pytania otwarte, grupy dyskusyjne i wywiady. Zapewniają bogate, szczegółowe zrozumienie tematu.

Przydatne w: badaniach jakościowych, w których odkrywa się koncepcje, zachowania lub doświadczenia, stanowiących fundament dla dalszych badań ilościowych.

Jednak bez solidnego narzędzia nie będziesz w stanie zebrać danych w efektywny sposób. SurveyLab oferuje wiele rodzajów pytań, odpowiednich do zbierania zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych.

Przykładowo: pytania otwarte, pytania jedno- lub wielokrotnego wyboru, matrix, liczby/suwak, NPS i wiele innych.

Inne supermoce SurveyLab:

 • obsługa dowolnego języka
 • dedykowane wsparcie klienta
 • idealny do przeprowadzania ankiet mobilnych
 • integracje z innymi narzędziami (CRM, eShop, BI / DWH)

Sprawdź cenę i pozostałe funkcje

Zrozumienie kontekstów i złożoności 

Gdy naszym celem jest zrozumienie kontekstu danych zachowań, decyzji czy percepcji, badania jakościowe sprawdzą się idealnie.

Przy użyciu takich metod jak analiza tematyczna i analiza dyskursu badacze jakościowi mogą analizować dane, aby odkryć wzorce i znaczenia, których dane liczbowe nie byłyby w stanie przekazać.

Przydatne w: socjologii czy antropologii, gdzie niuanse interakcji międzyludzkich i kulturowych są kluczowe.

Rozwijanie koncepcji i teorii

Na wczesnych etapach badań, zwłaszcza podczas tworzenia teorii czy koncepcji, dane jakościowe dostarczają głębi i elastyczności, potrzebnych do formułowania hipotez.

Przydatne w: zbieraniu danych z grupy fokusowej lub pogłębionych wywiadów w celu budowania kontekstu teoretycznego, który wyjaśnia jak i dlaczego występują pewne zjawiska.

Zrozumienie potrzeb użytkownika lub klienta 

Dla firm i designerów badania jakościowe oferują ścieżkę do głębokiego zrozumienia potrzeb użytkowników lub klientów.

Gromadzenie danych jakościowych poprzez wywiady z użytkownikami, opinie klientów czy grupy dyskusyjne, pomaga w zrozumieniu potrzeb, preferencji i obszarów, w których firma nie spełnia oczekiwań swoich klientów.

Przydatne w: opracowywaniu nowych produktów, usług lub funkcji, które dokładnie spełniają oczekiwania klientów i poprawiają ogólne doświadczenia użytkownika (UX)

Ocena programów społecznych

Dane jakościowe mogą być niezbędne do oceny wpływu programów społecznych lub interwencji. W przeciwieństwie do danych ilościowych, jakościowy feedback dostarcza informacji o tym jak i dlaczego dany program odniósł sukces lub poniósł porażkę.

Do oceny programów społecznych warto wykorzystać osobiste historie, doświadczenia i postrzegania użytkowników.

Przydatne w: uzyskiwaniu kompleksowego spojrzenia na skuteczność programu oraz obszarów wymagających poprawy.

Kiedy stosować dane ilościowe w badaniach?

Jako że jest to inne podejście, musisz wiedzieć, kiedy stosować dane ilościowe.

Ilościowy pomiar zmiennych

Research ilościowy to idealne rozwiązanie, gdy celem badań jest pomiar zmiennych i analiza danych liczbowych w sposób statystyczny.

Takie podejście się sprawdzi, gdy wymagane są metody zbierania danych ilościowych, na przykład ankiety z pytaniami zamkniętymi czy eksperymenty, w których wynikom są przypisane wartości liczbowe.

Przydatne w: psychologii czy ekonomii, gdzie badacze starają się zmierzyć ilościowo zachowania, postawy lub warunki.

Testowanie hipotez lub teorii

Gdy badacze chcą przetestować hipotezy lub potwierdzać teorie, ilościowe metody badawcze dostarczają niezbędnej dokładności i struktury.

Poprzez kontrolowane eksperymenty i analizy statystyczne, dane ilościowe pozwalają na testowanie hipotez, umożliwiając badaczom wyciąganie wniosków opartych na dowodach empirycznych.

Przydatne w: ustanawianiu związków przyczynowo skutkowych i potwierdzaniu modeli teoretycznych. 

Rozpoznawanie wzorów i trendów

Dzięki użyciu analizy statystycznej i statystyk opisowych badacze mogą analizować dane ilościowe, co pozwala im odkryć istotne trendy, korelacje czy różnice w danych.

Przydatne w: badaniach rynku, epidemiologii i innych dziedzinach, w których istotne jest zrozumienie ogólnych wzorców. 

Generalizowanie odkryć na większą skalę

Ilościowe metody badawcze, szczególnie te związane z próbą losową, są stworzone do uogólniania wyników z próby na większą populację.

Przydatne w: badaniu ogólnych wniosków na temat zachowań, postaw lub cech; ilościowe metody badawcze zapewniają, że wyciągnięte z nich wnioski są statystycznie istotne i reprezentatywne.

Porównywanie grup lub warunków

Korzystając z analizy ilościowej badacze mogą posługiwać się danymi liczbowymi do przeprowadzania badań porównawczych oraz stosować analizy statystyczne. Pozwala to określić, czy pomiędzy grupami istnieją znaczące różnice.

Przydatne w: badaniach klinicznych, badaniach edukacyjnych i wszelkich badaniach, w których kluczowe znaczenie ma porównywanie wyników. 

Dane jakościowe vs dane ilościowe – najważniejsze różnice

Aby wszystko było jasne, zebraliśmy listę najważniejszych różnic, z krótkimi objaśnieniami. 

Charakter danych 

✔️Badania jakościowe skupiają się na danych tekstowych; dane jakościowe zbierane są poprzez wywiady i grupy fokusowe. Działania te mają na celu uzyskanie wglądu w subiektywną naturę ludzkich działań.

✔️Badania ilościowe zajmują się danymi liczbowymi; stosuje się metodę zbierania danych ilościowych do zgromadzenia wartości liczbowych – można je analizować za pomocą statystyki inferencyjnej.

Metody analizy 

✔️Analiza danych jakościowych obejmuje interpretację danych nienumerycznych, często poprzez analizę tematyczną lub analizę treści; ma na celu odkrycie wzorców i znaczeń.

✔️Analiza ilościowa natomiast opiera się na analizach statystycznych, w celu testowania hipotez i wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych; do ilościowego określania związków i różnic używa się statystyki opisowej i inferencyjnej. 

Cele i założenia badawcze

✔️Badania jakościowe mają na celu odkrycie głębi, znaczenia i złożoności zjawisk. Są skoncentrowane na subiektywnej interpretacji danych, dzięki czemu dostarczają dogłębnych spostrzeżeń.

✔️Badania ilościowe dążą do ilościowego określenia zmiennych i generalizowania wyników, otrzymanych z próby, na większą populację. Cele badań ilościowych to: zidentyfikowanie trendów, testowanie teorii i tworzenie związków przyczynowo skutkowych. 

Podejście do zbierania danych 

✔️Badacze jakościowi zbierają dane poprzez pytania otwarte i dyskusje, a ich celem jest zrozumienie kontekstu i perspektyw uczestników.

✔️Badacze ilościowi z kolei zbierają dane za pomocą metod strukturalnych, takich jak ankiety i eksperymenty, skupiając się na generowaniu dowodów ilościowych, które można poddać analizie statystycznej. 

Rola badacza

✔️W badaniach jakościowych odgrywana przez badacza rola w interpretacji danych jest bardziej aktywna; skupia się na analizie jakościowych spostrzeżeń i subiektywnych doświadczeń uczestników.

✔️W badaniach ilościowych badacz jest bardziej zdystansowany, skoncentrowany na obiektywnym pomiarze i analizie; w ten sposób jego uprzedzenia nie wpływają na wynik badania.

Główne podobieństwa metod zbierania danych jakościowych i ilościowych

Choć te metody różnią się od siebie, istnieją pewne podobieństwa 

Cele zrozumienia 

Zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe mają na celu zrozumienie zachowań ludzkich, zjawisk społecznych lub konkretnych pytań badawczych.

Obie metody mają na celu zdobycie wglądu w swoje obszary badań, co przyczynia się do wnoszenia cennej wiedzy do danej dziedziny. 

Użycie metod mieszanych 

Drugim podobieństwem jest wzrastające użycie metod mieszanych, które w jednym badaniu łączą dane jakościowe i ilościowe.

Takie podejście pozwala na wykorzystanie mocnych stron obu metod, w celu dostarczenia bardziej kompleksowego zrozumienia pytań badawczych. Używając metod mieszanych mamy możliwość badania w większym zakresie, w dogłębny sposób. 

Znaczenie dokładnego zbierania danych

Obie metody podkreślają znaczenie dokładnego zbierania danych.

Podczas zbierania danych jakościowych lub ilościowych dbają o to, aby dane były wiarygodne i aktualne, co pozwala na precyzyjne wyciąganie wniosków. 

Wkład w wiedzę

Kolejne podobieństwo wynika z przyczyniania się do poszerzania wiedzy w wielu dziedzinach.

Metody jakościowe i ilościowe pozwalają na eksplorowanie nowych koncepcji i testowanie teorii. Pomagają wypełniać luki w zrozumieniu, co ma ogromny wpływ na rozwój nowych teorii i praktyk. 

Rozważania etyczne 

Zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe podlegają kwestiom etycznym. Zapewniają, że badanie jest przeprowadzane odpowiedzialnie i z szacunkiem la uczestników.

Przykładowo: uzyskanie świadomej zgody, zapewnienie poufności, minimalizowanie potencjalnego ryzyka dla uczestników. Wszystko po to, aby podkreślić wspólne wartości i standardy, którymi kierują się praktyki badawcze we wszystkich metodologiach.

Przeczytaj: 10 wskazówek, które pomogą ci stworzyć lepsze ankiety. 

Jak radzić sobie z danymi jakościowymi vs ilościowymi w ankietach? – najlepsze sposoby

Czujesz się trochę przytłoczony? Sprawdź nasze wskazówki! 

Zachowaj balans pomiędzy pytaniami jakościowymi i ilościowymi

Tak jak w naturze, w ankietach potrzebny jest balans. Zacznij od pytań, które dotyczą danych ilościowych, aby uzyskać wnioski statystyczne. Następnie użyj pytań jakościowych, aby zgłębić myśli i uczucia respondentów.

Takie zrównoważone podejście łączy wartości liczbowe z subiektywnymi spostrzeżeniami, pozwalając na głębsze zrozumienie. 

Twórz skuteczne pytania jakościowe 

Podczas tworzenia pytań jakościowych postaw na pytania otwarte, które zachęcą do odpowiedzi. Dodatkowo użyj jakościowych metod badawczych, takich jak analiza tematyczna, pozwalających na identyfikacje wzorców i motywów w odpowiedziach.

Lepiej zrozumiesz liczby i ich kontekst, gdy zrozumiesz kryjące się za nimi niuanse. 

Wykorzystaj dane ilościowe dla szerszych wniosków

Pytania ilościowe projektowane są w celu zbierania danych liczbowych, które, za pomocą analizy statystycznej, można łatwo analizować. Dane ilościowe wykorzystuje się do wychwytywania trendów, wzorców i ogólnych zachowań w dużej próbie badawczej.

Posługując się statystyką opisową i analizą danych ilościowych, będziesz w stanie określać ilościowo postawy i opinie, otrzymując szeroki przegląd badanej populacji. 

Dokładnie analizuj dane jakościowe 

Analiza danych jakościowych wymaga szczegółowego podejścia przy interpretacji odpowiedzi na pytania otwarte. Techniki, takie jak analiza jakościowa i analiza tematyczna, pomagają w eksplorowaniu danych tekstowych, odkrywaniu ukrytych znaczeń i uzyskiwaniu jakościowych spostrzeżeń.

Istotne jest zrozumienie powodów, które kryją się za liczbami w danych ilościowych. 

Zastosuj analizy statystyczne do danych ilościowych

W celu potwierdzania wyników i wyciągania wniosków, do danych ilościowych stosuje się analizy statystyczne. Wzorce w danych mogą być podsumowane za pomocą statystyk opisowych i inferencyjnych.

W rezultacie otrzymane wyniki badań ilościowych i jakościowych będą solidne i wiarygodne.

Wykorzystaj metody mieszane dla pełnego zrozumienia

Podejście mieszane, łączące badania jakościowe i ilościowe, to doskonały sposób na wzbogacone zbieranie i analizę danych.

Wykorzystując metody mieszane temat badany jest poprzez dane jakościowe, natomiast wyniki mierzone są za pomocą danych ilościowych – lub odwrotnie. 

Zapewnij jakość w metodach zbierania danych

Wysokiej jakości zbieranie danych jest kluczowe, niezależnie od tego, czy skupiamy się na danych jakościowych, czy ilościowych. Niezawodne metody zbierania danych, takie jak:

 • starannie zaprojektowane ankiety i grupy fokusowe dla danych jakościowych,
 • strukturalne kwestionariusze dla danych ilościowych,

Zapewniają, że wyniki badania są ważne i rzetelne.

Zrozum wady i zalety

Zrozumienie wad i zalet badań jakościowych i ilościowych jest kluczowe dla wybrania odpowiedniego podejścia.

Podczas gdy badania jakościowe oferują głębię i szczegółowość, badania ilościowe zapewniają szeroki zakres i ogólnikowość.

Podejmując decyzje o projekcie ankiety, mającej na celu optymalne wyniki, warto wziąć pod uwagę:

 • cel badania
 • charakter danych
 • zamierzone metody analizy

Kluczowe informacje

 • Łącząc dane ilościowe i jakościowe w ankietach otrzymujemy kompleksowe zrozumienie badanych tematów.
 • Dane ilościowe odnoszą się do informacji liczbowych, które mogą być analizowane statystycznie w celu uzyskania szerszych wniosków.
 • Metody jakościowe obejmują pytania otwarte, dzięki którym zgłębiamy myśli i doświadczenia uczestników.
 • Badacz ilościowy skupia się na gromadzeniu i analizie danych liczbowych, w celu identyfikacji trendów i wzorców.
 • Analiza luki (gap analysis) może czerpać korzyści zarówno z danych ilościowych, jak i jakościowych, aby identyfikować i rozwiązywać rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym.
 • W badaniach pielęgniarskich często wykorzystywane są badania jakościowe i ilościowe; ma to na celu poprawę opieki nad pacjentami i praktyk zdrowotnych.
 • Rozwój silnych umiejętności badawczych jest istotny dla efektywnego tworzenia i przeprowadzania badań z wykorzystaniem metod mieszanych.
 • Dyskusje w grupie fokusowej to cenna metoda jakościowa do zbierania szczegółowych opinii i spostrzeżeń.
 • Badanie ilościowe ma na celu kwantyfikację zmiennych; do testowania hipotez często wykorzystuje się metody statystyczne.
 • Badanie jakościowe dąży do zrozumienia znaczenia, cech i opisów zjawisk, dostarczając bogatych i szczegółowych spostrzeżeń.

Wnioski

Opanowanie umiejętności łączenia badań jakościowych i ilościowych jest niezwykle ważne dla uzyskania głębszych wglądów.

Robienie skomplikowanych obliczeń dla wyraźnych trendów? Zagłębianie się w dyskusje dla dokładnego zrozumienia? Każda z tych metod ma swoje zalety.

Podczas udoskonalania swoich umiejętności researchu pamiętaj: najlepsze spostrzeżenia pochodzą z połączenia przejrzystości danych liczbowych i głębi analizy jakościowej.

Teraz twoja kolej, aby wykorzystać te strategie i przekształcić je w przydatne informacje. Nie byłoby to proste bez odpowiedniego narzędzia do przeprowadzania ankiet, więc zapisz się do SurveyLab, a zbieranie danych nie będzie dla ciebie wyzwaniem.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku