Go to

1. DEFINICJE

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do Systemu.

Firma – 7Points Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej, 36 / 112b, 02-797 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000346482, NIP 9512300477 właściciel systemu surveylab.com

System – 1). serwis online prowadzony pod adresem www.surveylab.com przez Firmę. 2). system obejmuje oprogramowanie komputerowe, mechanizmy archiwizacji danych, bazę danych, dokumentację projektową, materiały reklamowe, drukowane oraz dokumentacje elektroniczną udostępnianą online.

Login – oznacza indywidualne i unikalne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Systemu.

Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do konta.

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Systemu. Regulamin jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Użytkownikiem, a Firmą na korzystanie z Systemu. Korzystając z Systemu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka internetowa) oraz konto poczty elektronicznej (email).

3. KONTO UŻYTKOWNIKA, HASŁO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

 1. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru loginu oraz hasła w trakcie rejestracji konta. W przypadku wyboru loginu, który jest już zajęty Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie wyboru ponownie.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie loginu oraz hasła w poufności. Zabrania się korzystania z loginów innych Użytkowników oraz udostępniania swojego loginu innym osobom. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania, które zostaną dokonane z użyciem swojego loginu oraz hasła.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienie Firmy o każdej próbie nieautoryzowanego użycia swojego loginu i hasła.
 4. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że prawidłowo wylogował się z Systemu za każdym razem, gdy zakończy prace w Systemie.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe oraz dane do faktury niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4. ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju treści, które wprowadza, przechowuje, udostępnia lub dystrybuuje za pomocą Systemu.
 2. Firma nie kontroluje treści udostępnianych przez Użytkownika za pomocą Systemu i nie gwarantuje prawdziwości, integralności ani jakości zamieszczanych przez Użytkownika treści. Pod żadnym względem Firma nie ponosi odpowiedzialności za tego typu treści (włączając w to wszelkiego rodzaju błędy lub braki w zawartości), jak również za żadne straty powstałe na skutek treści wprowadzonych, przechowywanych, udostępnionych lub dystrybuowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie niszczyć, nie blokować, nie włamywać się, nie kopiować Systemu ani jego fragmentów.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Systemu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Firma niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika oraz podejmie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 5. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Systemu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Firma będzie współpracować z odpowiednimi służbami w celu ścigania wszystkich osób, które działają na szkodę Systemu, próbują zdefraudować dobra należące do Firmy, lub dopuszczają się kradzieży danych Użytkowników Systemu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Systemu do:
  • zamieszczania, przesyłania lub udostępniania treści, które są obraźliwe, niezgodne z prawem, wulgarne, rasistowskie, nieetyczne lub w jakikolwiek sposób naruszają dobra osób trzecich.
  • propagowania treści krzywdzących bądź dyskryminujących mniejszości w jakikolwiek sposób.
  • działania na szkodę jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
  • publikowania treści, które nie stanowią jego własności (takich jak dane wewnętrzne firm, dane objęte tajemnicą lub podobne).
  • posługiwania się Systemem, do celów, które naruszają patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub prawa własności lub inne prawa jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
  • rozpowszechniania za pomocą Systemu nieautoryzowanych reklam, spamu lub innych form nagabywania klientów.
  • działania na szkodę Systemu lub jakichkolwiek usług oraz aplikacji połączonych z Systemem.
  • świadomego lub nieświadomego naruszenia jakichkolwiek lokalnych, narodowych lub międzynarodowych praw, włączając w to prawa Unii Europejskiej oraz inne obowiązujące regulacje prawne.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Systemu, lub który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności rejestruje konto na fałszywe dane, prowadzi spamming, reklamę konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 8. Osoba, której konto zostało zablokowane, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Firmy.

5. OPŁATY I FAKTURY

 1. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszystkich wymaganych opłat związanych z korzystaniem z Systemu przez Użytkownika, włączając w to wszystkie wymagane podatki (inne niż podatek dochodowy płacony przez Firmę) oraz inne opłaty nałożone przez jakikolwiek organ administracji bądź inny właściwy organ.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu wystawcy faktury w formie elektronicznej.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy w okresie 30 dni od daty płatności, bez podania przyczyny.
 4. Usługa dostępu do Systemu jest dostarczana w modelu subskrypcji. Oznacza to, że abonament Użytkownika zostanie automatycznie odnowiony po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru okres rozliczeniowy oznacza miesiąc, kwartał lub rok. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie. W przypadku anulowania subskrypcji wygaśnie ona z końcem okresu rozliczeniowego.
 5. Płatności automatyczne obsługiwane są przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

6. MODYFIKACJA SYSTEMU

 1. Firma rezerwuje sobie prawo, aby w dowolnym momencie uruchomić nową wersję Systemu, dokonać modyfikacji Systemu, czasowo lub trwale zaprzestać działalności Systemu lub jego części. Użytkownicy będą informowani o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem stron systemu (w szczególności bloga) i/lub wiadomości email.
 2. Firma cyklicznie wprowadza nowe funkcjonalności oraz dokonuje aktualizacji Systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na wprowadzone zmiany oraz aktualizacje System może zawierać błędy, nieścisłości, braki w tłumaczeniach, jak również może być czasowo niedostępny. Wszystkie powstałe błędy będą usuwane na bieżąco w miarę ich identyfikacji przez Firmę.
 3. W przypadku braku dostępu do Usługi z przyczyn leżących po stronie Firmy przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc o wartość równą ilości godzin w czasie, których System był niedostępny podzieloną przez 720.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma rezerwuje sobie prawo do usunięcia kont, które pozostają nieaktywne przez okres 12 miesięcy lub dłuższy.

7. PRAWA AUTORSKIE, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. System, system pomocy online, znaki towarowe, logotypy, materiały graficzne i multimedialne, szablony ankiet, są własnością Firmy i/lub jej dostawców i mogą podlegać ochronie prawnej.
 2. Zawartość konta Użytkownika w tym stworzone przez Użytkownika ankiety, pliki graficzne i multimedialne, oraz kontakty przechowywane na koncie Użytkownika są własnością Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że ma prawo do posługiwania treściami i materiałami przechowywanymi na koncie.
 3. Zabronione jest korzystanie z Systemu do celów niezgodnych z Regulaminem.

8. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON I REKLAMA

 1. Firma może zamieszczać linki lub odnośniki do stron internetowych należących do osób trzecich.
 2. Firma nie bierze odpowiedzialności za żadne treści publikowane na innych stronach lub serwisach internetowych, z którymi Użytkownik może połączyć się za pośrednictwem odnośników bądź łączy znajdujących się w Systemie.
 3. Firma nie kontroluje zarówno stron jak i produktów lub usług oferowanych na stronach osób trzecich. Firma nie gwarantuje jakości ani rzetelności informacji, usług bądź produktów oferowanych przez strony trzecie.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. System może zawierać nieścisłości lub błędy. Zmiany do Systemu oraz do zawartych tam informacji wprowadzane są okresowo. Firma oraz jej dostawcy mogą wprowadzać udoskonalenia bądź modyfikacje w Systemie. Użytkownicy będą informowani o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem stron Systemu (w szczególności bloga) i/lub wiadomości email.
 2. Firma nie odpowiada za żadne treści wysyłane lub przechowywane w Systemie przez Użytkowników lub jakąkolwiek osobę trzecią.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści przechowywane lub dystrybuowane przez Użytkownika, które są wulgarne, nielegalne, naruszają prawa własności, zastraszają, lub w inny sposób naruszają prawa innych osób.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w skutek nieprawidłowego użytkowania Systemu przez Użytkownika, w szczególności za ujawnienie przez Użytkownika haseł do konta, ujawnienia danych osobowych, lub na skutek nieumiejętnego użytkowania Systemu.
 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, login, imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika.
 3. Firma rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Firmie dodatkowych informacji. W takim przypadku termin czternastu (14) dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11. PRYWATNOŚĆ

 1. Polityka ochrony prywatności Systemu zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Firma traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Firma nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Firmy oraz na ich przetwarzanie w celu świadczenia usługi oraz realizacji Umowy. Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego danych jest dobrowolne i przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Firma zapewnia ochronę danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie siedmiu (7) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2022 r.

13. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Polityka Prywatności
Załącznik 2. Polityka Anti-spam
Załącznik 3. Regulamin Panelu Badawczego

Wersja: 12.01.2022

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku