Go to

Niniejszy dokument reguluje sposób korzystania przez Użytkownika z Panelu Badawczego dostępnego za pośrednictwem Systemu.

1. DEFINICJE

System – serwis ankiet online dostępny pod adresem www.surveylab.com, umożliwiający tworzenie ankiet online, zbieranie odpowiedzi (w tym za pomocą Panelu Badawczego) oraz analizę wyników ankiet online.

Panel Badawczy – uporządkowany i opisany zbiór osób (Panelistów), które wyraziły zgodę na cykliczne uczestnictwo w badaniach ankietowych.

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która po przejściu procedury rejestracyjnej w Systemie korzysta z Panelu Badawczego.

Regulamin Panelu Badawczego (Regulamin PB) / Umowa – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Panelu Badawczego. Regulamin PB jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem i Firmą na korzystanie z Panelu Badawczego.

Panelista – osoba, która dobrowolnie przystąpiła do Panelu Badawczego i która w zamian za korzyści finansowe wypełnia ankiety online.

Firma – właściciel Systemu tj. 7 Points Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej, 36 / 112b, 02-797 Warszawa, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000346482, NIP 9512300477.

Poprzez wykupienie dostępu do Panelu Badawczego Użytkownik zawiera prawnie wiążącą umowę z Firmą.

Firma zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu PB w dowolnym momencie. W takim przypadku Firma opublikuje uaktualniony Regulamin PB na stronie www.surveylab.com oraz powiadomi Użytkownika o zmianach za pośrednictwem Systemu i/lub email.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystać z Panelu Badawczego. Niezaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Panelu Badawczego jest jednoznacznie z akceptacją przez Użytkownika zmiany Regulaminu PB.

Firma i Użytkownik będą dalej zwane każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

2. WYKORZYSTANIE PANELU BADAWCZEGO

 1. System pozwala Użytkownikowi na samodzielne tworzenie ankiet online oraz korzystanie z Panelu Badawczego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Panelu Badawczego Użytkownik dla każdej ankiety musi określić:
  • a) ilość pytań w ankiecie,
  • b) wymaganą ilość odpowiedzi,
  • c) profil badanej grupy (np. dane takie jak – kraj / region zamieszkania, przedział wiekowy, wykształcenie, płeć, wykonywany zawód).
 3. Użytkownik akceptuje, że Firma w żaden sposób nie gwarantuje, że podane przez Użytkownika wymagania zostaną spełnione (np. że wymagana ilość odpowiedzi może zostać zebrana dla podanych parametrów opisujących badaną grupę). Przed rozpoczęciem badania ankietowego, Firma przekaże ankietę Użytkownika dostawcy Panelu Badawczego do testów i zatwierdzenia. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia badania ankietowego bez podania przyczyny.
 4. Standardowo czas wypełniania ankiety przez Panelistów (czas, w którym ankieta jest aktywna w Panelu Badawczym) wynosi 7 (siedem) dni dla pojedynczej ankiety. Jeżeli wymagana przez Użytkownika liczba odpowiedzi nie zostanie zebrana w czasie 7 (siedmiu) dni, czas wypełniania ankiety może zostać wydłużony do 14 (czternastu) dni.
 5. Użytkownik oświadcza, iż ankieta oraz sposób wykorzystania Panelu Badawczego są zgodne z regułami ESOMAR Code of Marketing and Social Research Practice oraz akceptuje, iż w przypadku naruszenia wyżej wymienionych reguł ankieta może nie zostać dopuszczona do Panelu Badawczego.

3. OPŁATY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Dostęp do panelu jest dostarczany jako dodatkowa płatna usługa. Opłata za korzystanie z Panelu Badawczego („Opłata”) uzależniona jest od:
  • – kraju,
  • – długości ankiety / ilości pytań w ankiecie,
  • – wymaganej ilości odpowiedzi oraz
  • – zmiennych opisujących badaną grupę.
 2. Opłata jest prezentowana Użytkownikowi przed zatwierdzeniem zamówienia.
 3. Jeżeli Firma nie jest w stanie zebrać wymaganej ilości odpowiedzi zgodnych z podaną przez Użytkownika specyfikacją, określoną w pkt. 1 powyżej, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zniżki obliczonej proporcjonalnie do ilości odpowiedzi, których nie udało się zebrać (np. jeżeli wymagana dla danej ankiety liczba odpowiedzi wynosi 500, a liczba zebranych odpowiedzi wynosi 300, to Opłata zostanie pomniejszona o koszt brakujących 200 odpowiedzi, czyli wyniesie 300/500 wymaganej kwoty).
 4. Kwota, ustalona zgodnie z pkt. 3 powyżej, zostanie zwrócona Użytkownikowi przez Firmę w ciągu czternastu (14) dni od daty zakończenia badania ankietowego.

4. ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykorzystywał Systemu i/lub Panelu Badawczego w celach niezgodnych z przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu PB.
 2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż nie będzie próbował nakłaniać Panelistów, aby zostali członkami innego panelu lub listy mailingowej, jak również nie będzie wysyłał jakichkolwiek materiałów reklamowych do Panelistów.
 3. Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż nie będzie:
  • a) kopiował, próbował kopiować Informacji Poufnych oraz danych będących częścią Systemu lub Panelu Badawczego w celach innych niż przeprowadzenie badania ankietowego,
  • b) podejmował prób pozyskania kodu źródłowego Systemu i/lub Panelu Badawczego,
  • c) kopiował, odtwarzał oraz ułatwiał osobom trzecim na odtworzenie poprzez inżynierię wsteczną lub odtwarzanie kodu źródłowego Systemu i/lub Panelu Badawczego.

5. PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Użytkownik akceptuje, iż wszystkie prawa związane z Panelem Badawczym oraz Systemem są własnością Firmy, jej partnerów lub licencjodawców. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu PB nie może zastąpić tych praw, a tytuł własności w żadnym przypadku nie jest przenoszony na Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały oraz zawartość Systemu dostarczana przez Firmę są własnością Firmy, jej partnerów lub licencjodawców.

6. ZABEZPIECZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się, iż będzie chronił Firmę, jej dostawców, partnerów, licencjodawców, zarząd, pracowników, zleceniobiorców przed jakimikolwiek szkodami, które mogą wystąpić na skutek wykorzystania Systemu i/lub Panelu Badawczego w sposób niezgodny z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem PB.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Firma nie gwarantuje nieprzerwanego działania Systemu i/lub Panelu Badawczego ani braku błędów, jak również nie udzielają gwarancji dotyczącej odpowiedzi udzielonych przez Panelistów, w szczególności odnośnie ich trafności, dokładności, kompletności oraz zawartości. Żadne stwierdzenie lub informacja (rada) przekazana przez Firmę, jej partnerów, pracowników, zleceniobiorców lub przedstawicieli, która nie jest zawarta w niniejszym Regulaminie PB nie może być interpretowana jako udzielenie gwarancji dotyczącej Systemu i/lub Panelu Badawczego.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Firma, jej pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy, kontrahenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie wynikające z dostępu, użycia, braku możliwości użycia lub polegania na Panelu Badawczym, Systemie, ankiecie, odpowiedziach ankietowych lub wynikach badań ankietowych.
 2. Odpowiedzialność Firmy wobec Użytkownika za bezpośrednie szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Panelu Badawczego jest ograniczona do wysokości opłaty pobranej od Użytkownika za dostęp do Panelu Badawczego, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu PB.

9. SIŁA WYŻSZA

 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu PB, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem Siły Wyższej.
 2. Siła Wyższa oznacza jakiekolwiek nieprzewidziane zdarzenie zewnętrzne, które jest całkowicie niezależne od Stron, i które może wpłynąć na wykonanie zobowiązań Stron w taki sposób, że może przeszkodzić lub uniemożliwić wykonywanie zobowiązań Stron. Zdarzenia Siły Wyższej obejmują między innymi:
  • a) wybuch nuklearny, skażenie radioaktywne,
  • b) wojnę lub inne zdarzenia o charakterze wojskowym, napaść, mobilizację, embargo,
  • c) strajki, bunt, walki wewnętrzne, rewolucje, powstanie, akty terroryzmu lub wojnę domową,
  • d) zamieszki, rozruchy i inne podobne zdarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, z wyłączeniem zdarzeń dotyczących wyłącznie pracowników jednej ze Stron,
  • e) klęski żywiołowe (np. trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie).
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, Strona której okoliczności te dotyczą, winna niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze sutkiem natychmiastowym, jeżeli wykonanie określonego obowiązku przez drugą Stronę zostało opóźnione o ponad 30 (trzydzieści) dni.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin PB obowiązuje od momentu pierwszego użycia Panelu Badawczego przez Użytkownika przez cały okres korzystania z Panelu Badawczego przez Użytkownika.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym („Strona Wypowiadająca”) w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony, w przypadku gdy ta Strona istotnie narusza którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu PB („Strona Łamiąca”), jeżeli takie naruszenie nie zostanie usunięte przez Stronę Łamiącą w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wypowiedzenia od Strony Wypowiadającej.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w ciągu 30 (trzydziestu) dni, w przypadku jeśli druga Strona zostanie postawiona w stan likwidacji lub też nastąpią uzasadnione przesłanki świadczące o braku możliwości regulowania zobowiązań finansowych przez Stronę.
 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, wszystkie uprawnienia przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu PB wygasają, a Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zaprzestać korzystania z Panelu Badawczego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma może, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia dalszemu korzystaniu przez Użytkownika z Panelu Badawczego. Jeśli Firma, na podstawie takiego rozwiązania Umowy, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, odmawia dostępu do Panelu Badawczego w zakresie badania zamówionego przez Użytkownika, Firma powiadomi o tym fakcie Użytkownika i zwróci wniesioną przez Użytkownika opłatę związaną z wykorzystaniem Panelu Badawczego.
 5. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na uprawnienia oraz środki prawne, które mogą przysługiwać jednej ze Stron wobec drugiej Strony, a rozwiązanie Umowy nie stanowi zwolnienia jednej Strony z praw, działań lub powodów działań jakie jedna Strona może mieć wobec drugiej Strony.

11. POWIADOMIENIA

 1. Wszystkie powiadomienia i komunikaty dotyczące niniejszego Regulaminu PB będą przekazywane przez Firmę za pomocą:
  • a) publikacji na stronach serwisu www.surveylab.com
  • b) poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Systemie.
 2. Wszelkie sprawy związane z niniejszym Regulaminem PB należy kierować na adres email [email protected].

12. INFORMACJE POUFNE

 1. Dla celów niniejszego Regulaminu Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące Systemu, Panelu Badawczego lub działalności Strony, ujawnione jednej ze Stron („Strona Otrzymująca”) na piśmie lub ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przez drugą Stronę („Strona Ujawniająca”) lub przez osobę trzecią będącą wykonawcą, działającą w imieniu Strony Ujawniającej, lub osobie trzeciej będącej wykonawcą, działającej w imieniu Strony Otrzymującej lub w inny sposób uzyskanej przez Stronę Otrzymująca od Strony Ujawniającej, zarówno przed jak i po dacie zawarcia niniejszej Umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
  • a) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego Regulaminu PB przez Stronę Otrzymującą; lub
  • b) w stosunku, do których Strona Otrzymująca może wykazać, że były w jej posiadaniu lub były jej znane poprzez ich wykorzystywanie lub zapis w aktach albo komputerach lub na innych nośnikach przed uzyskaniem od Strony Ujawniającej i nie zostały uprzednio uzyskane przez Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru, albo zostały uzyskane przez Stronę Otrzymująca w jakimkolwiek czasie niezależnie od informacji ujawnionych przez Stronę Ujawniającą; lub
  • c) które Strona Otrzymująca uzyska lub otrzymała ze źródła innego niż od Strony Ujawniającej bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą ani przez to źródło żadnego zobowiązania do zachowania poufności; lub
  • d) które zostaną dostarczone osobie trzeciej przez Stronę Ujawniającą bez ograniczeń w zakresie ujawniania lub wykorzystania; lub
  • e) które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą po uprzednim uzyskaniu zgody Strony Ujawniającej lub bez takiej zgody – po upływie okresu 5 (pięciu) lat od daty rozwiązania niniejszej Umowy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych dotyczących Panelu Badawczego, w tym w szczególności warunków współpracy z Firmą, jej partnerami oraz licencjodawcami.
 3. Jeśli Użytkownik zamierza wykorzystać lub ujawnić Informacje Poufne na podstawie któregokolwiek z powyższych wyjątków to ciężar dowodu co do zastosowania takiego wyjątku spoczywa na Użytkowniku, a Użytkownik w żadnym wypadku nie jest uprawniony do wykorzystania takich informacji przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty zawiadomienia Firmy o takim zamiarze.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne prawa ani obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu PB nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 2. Wzajemny stosunek Stron ma charakter niezależny i żadne z postanowień niniejszego Regulaminu PB nie może być interpretowane, jako:
  • a) przyznające jednej Stronie prawa prowadzenia lub kontrolowania działalności drugiej Strony,
  • b) uznające Strony za wspólników, ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo, spółkę lub inną relację handlową we wspólnym przedsięwzięciu,
  • c) zezwalające Stronie na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony z jakichkolwiek przyczyn.
 3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu PB zostanie uznane za nieskuteczne, nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądu, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu PB będą skuteczne, ważne i pozostaną w mocy.
 4. Niniejszy Regulamin PB i wszelkie wynikające z niego stosunki prawne podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszego Regulaminu PB będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku