Go to
Badania 180 / 360 stopni

Ankieta 180 / 360 stopni (często nazywana oceną trzysta sześćdziesiąt stopni lub feedbackiem 180 / 360) to popularne narzędzie umożliwiające otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej badanego pracownika lub managera z różnych perspektyw. Najczęściej badanie uwzględnia cztery perspektywy – przełożonego, podwładnych, współpracowników oraz samoocenę. Może również obejmować źródła zewnętrzne – klienci, dostawcy oraz inni interesariusze wskazani przez ocenianą osobę.

Ankieta 360 stopni najczęściej jest stosowana do badania zachowań i kompetencji oraz zebrania informacji zwrotnej dotyczącej pracowników i organizacji.

180 czy 360 stopni

Najbardziej popularne formy to badania 180 i 360 stopni, czasem można również spotkać się z określeniami badanie 270 stopni, gdy w ankiecie biorą udział trzy grupy osób oceniających.

 1. Badanie 180 – kwestionariusz najczęściej wypełnia przełożony oraz sam pracownik
 2. Badania 270 – kwestionariusz najczęściej wypełnia przełożony, sam pracownik oraz podwładni
 3. Badanie 360 – kwestionariusz wypełniają osoby obserwujące pracownika z różnych stron (przełożony, podwładni, współpracownicy, sam pracownik)

Kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu projektu

 • Gwarancja anonimowości dla uczestników badania
 • Starannie zaplanowana i przeprowadzona komunikacja projektu
 • Wdrożenie działań rozwojowych po zakończeniu projektu
 • Prowadzenie badania cyklicznie, w celu monitorowania zmian w czasie

Korzyści dla pracownika i organizacji

 • Okazja do przekazania pracownikom wizji, misji, strategii firmy
 • Możliwość poznania (przez pracowników) swoich mocnych i słabych stron
 • Motywowanie pracowników do dalszego rozwoju
 • Poprawa komunikacji między pracownikami (komunikacja z przełożonych, podwładnymi oraz współpracownikami)
 • Możliwość monitorowania zmian w wybranych obszarach (przy badaniach cyklicznych)

Typowy plan projektu badawczego

Typowy plan dla projektu Badanie 360 stopni można podzielić na cztery fazy :

 1. Określenie i zdefiniowanie celów badania
 2. Przygotowanie planu projektu oraz planu komunikacji
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie badania
 4. Przygotowanie raportu oraz przekazanie informacji uczestnikom badania

Badanie 180 / 360 może dostarczyć firmie wielu korzyści. Określenie, które kompetencje mają największy wpływ na wyniki firmy, możliwość mierzenie tych kompetencji oraz ich doskonalenie, może wpłynąć na polepszenie jakości pracy oraz wzrost wyników firmy.

Zalety ankiet online SurveyLab

 • Bezpieczeństwo i gwarancja anonimowości (zewnętrzny serwer, dziennik zdarzeń, szyfrowanie danych)
 • Możliwość wypełniania ankiet na komputerach i urządzeniach mobilnych
 • Możliwość tworzenia wielu wersji językowych ankiety (co ułatwia prowadzenie ankiet w środowisku wielojęzycznym)
 • Intuicyjna obsługa
 • Automatyzacja procesu zbierania odpowiedzi oraz generowania raportów z wynikami

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku