Go to

Tabele krzyżowe

SurveyLab umożliwia analizę korelacji między różnym zmiennymi oraz tworzenie wielowymiarowych tabel krzyżowych.

Aby stworzyć tabelę krzyżową :

  1. Przejdź do raportu ankiety.
    Raport
  2. Wciśnij przycisk + DODAJ RAPORT, a następnie CrossTab.
    Dodaj raport
    CrossTab
  3. Dodaj zmienne, które chcesz analizować.
  4. Wciśnij przycisk STWÓRZ.

UWAGI. Aby stworzyć tabelę krzyżową musisz dodać przynajmniej jedną zmienną w kolumnach oraz jedną w wierszach.

Tylko pytania pojedynczego oraz wielokrotnego wyboru mogą być dodane do tabeli krzyżowej. Pod względem analitycznym jest obojętne jak zostaną zaprezentowane dane (kolumny / wiersze).

UWAGI. Do zbadania związku między analizowanymi zmiennymi możesz wykorzystać test chi-kwadrat. Test chi-kwadrat jest wykorzystywany do badania zgodności zmiennych mierzalnych i niemierzalnych. Test niezależności chi-kwadrat (χ2) wykonuje się w celu zbadania związku pomiędzy dwoma zmiennymi nominalnymi X i Y.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.

Powiązane strony