Go to

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Programie Partnerskim prowadzonym przez Firmę 7 Points. Przystępując do Programu Partnerskiego Partner akceptuje oraz wyraża zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu Programu. Regulamin Programu jest prawnie wiążącą umową między Firmą, a Partnerem.

1. DEFINICJE

Program – program partnerski, którego treść stanowi niniejszy dokument.

Partner – firma przystępująca do Programu partnerskiego, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji.

Firma – 7 Points Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej, 36 / 112b, 02-797 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000346482, NIP 9512300477 właściciel systemu surveylab.com i operator Programu partnerskiego.

Sprzedaż – zrealizowana, zaksięgowana i opłacona transakcji zakupu usługi oferowanej przez Firmę.

System – system ankiet online surveylab, dostępny pod adresem https://www.surveylab.com

Regulamin – regulamin Systemu dostępny pod adresem https://www.surveylab.com/pl/regulamin/

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje konto w Systemie surveylab.com oraz wykupi abonament.

2. REJESTRACJA KONTA

 1. Partnerem Programu mogą zostać wyłącznie osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Partner przed przystąpieniem do Programu musi założyć i aktywować konto w Systemie.
 3. Partner zobowiązany jest podać poprawne dane umożliwiające kontakt oraz rozliczenie prowizji ze sprzedaży, w szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, email, telefon, NIP.
 4. Po aktywacji konta Partner otrzymuje dostęp do panelu Partnera zawierającego informację o zrealizowanej sprzedaży oraz wielkości prowizji.

3. KODY

 1. Po aktywacji konta Partner otrzyma kody umożliwiające identyfikację oraz rozliczanie sprzedaży. Obowiązkiem Partnera jest prawidłowe posługiwanie się otrzymanymi kodami, w szczególności nie wolno modyfikować otrzymanych kodów.
 2. Aby System mógł prawidłowo zarejestrować sprzedaż oraz naliczyć prowizję, w przeglądarce internetowej potencjalnego Klienta muszą być uruchomione pliki cookie (ciasteczka). Prowizje od sprzedaży, która nie może być prawidłowo zidentyfikowana nie będą naliczane i wypłacane.
 3. Firma ma prawo zakwestionować sprzedaż jeśli została ona zarejestrowana niezgodnie z obowiązującym prawem lub w skutek agresywnych działań sprzedażowych lub marketingowych, w tym na skutek działań mających znamiona SPAM’u.

4. PROWIZJE I PŁATNOŚCI

 1. Udział w Programie jest darmowy.
 2. Prowizja za pozyskanie nowego Klienta wynosi 20% wartości zrealizowanej sprzedaży netto. Prowizja jest naliczana w momencie zarejestrowania na rachunku bankowym i zaksięgowania przez Firmę płatności dokonanej przez Klienta.
 3. Wypłata prowizji będzie następowała na żądanie Partnera, po osiągnięciu minimalnej kwoty jednorazowej wypłaty, która wynosi 500 PLN.
 4. Prowizja zostanie wypłacona na wskazany przez Partnera rachunek bankowy lub konto PayPal w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania żądania wypłaty oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.
 5. Płatność pomniejsza saldo środków zgromadzonych na koncie Partnera.
 6. Prowizje nie będą naliczane od transakcji, które :
  • – nie mogą być prawidłowo zidentyfikowane i przypisane do Partnera,
  • – nie zostały opłacone,
  • – zostały anulowane przez Klienta, lub za które Klient zażądał zwrotu opłaty,
  • – nie doszły do skutku z jakiejkolwiek przyczyny zawinionej lub niezawinionej przez Firmę lub Partnera.
 7. Wszystkie należne podatki oraz opłaty wynikające z otrzymania prowizji będą ponoszone przez Partnera.
 8. Prowizje wynikające z Programu nie łączą się z innymi prowizjami wynikającymi z indywidualnych ustaleń między Firmą a Partnerem,
 9. Firma ma prawo odmówić wypłaty środków w przypadku złamania przez Partnera zasad regulaminu Programu lub prawa polskiego.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę bez podanie przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzeniem.
 2. Firma ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku naruszenia zasad Programu lub Regulaminu Systemu jak również działania lub podejrzenia działania Partnera na szkodę Systemu lub Firmy, w tym jeśli Partner :
  • – wysyła SPAM tj. niechcianą reklamę poprzez email lub serwisy społecznościowe,
  • – podaje nieprawdziwe informacje na temat SurveyLab,
  • – reklamuje się na frazy związane ze marką SurveyLab lub MySurveyLab.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu opisanego w par 5 pkt 2 powyżej wszystkie naliczone prowizje przepadają.

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera.
 2. W żadnym przypadku Firma jak i jej pracownicy, podwykonawcy oraz dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, włączając w to utratę zysków lub innych korzyści majątkowych powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego użytkowania Systemu.
 3. Jeżeli jedno z postanowień Programu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

7. OCHRONA DANYCH

 1. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę dla celów Programu, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO].
 2. Partnerowi przysługuje prawo wglądu w swoje danych oraz ich korekta. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program nie może być wykorzystywany niezgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszgo Regulaminu nie mogą zostać przeniesione ani w całości, ani w części na żaden inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Firma ma prawo do zmiany regulaminu Programu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany nowa wersja regulaminu Programu zostanie opublikowana na stronie Systemu, pod adresem https://www.surveylab.com/pl/regulamin-program-partnerski/
 4. Po zakończeniu umowy Partner ma prawo do wypłaty naliczonych prowizji.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Firmy.
 6. Program wchodzi w życie z dniem 18.10.2016

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku