badania jakościowe i ilościowe

Badania ilościowe i jakościowe

Aktualizacja: 20 SEP 2023

Badacze i analitycy często używają terminów badania ilościowe oraz badania jakościowe. W artykule poniżej postaramy się przybliżyć oba terminy, zwrócić uwagę na różnicę oraz zastosowania każdego rodzaju badań. 

Badania ilościowe

Pomagają odpowiedzieć na pytanie : ile?

Przykład :

Ile (w przybliżeniu) osób w interesującej nas populacji rozpoznaje daną markę, używa produktu, korzysta z usługi, oglądało reklamę, posiada daną rzecz, ...

Ankietowe badania ilościowe najczęściej prowadzone są na dużych (reprezentatywnych dla badanej populacji) próbach respondentów. W tego typu badaniach często korzysta się z metod statystycznych zarówno przy doborze próby jak i obliczeniach wyników.

Przy doborze i o kreśleniu wielkości próby szczególnie istotne są cztery elementy :

 • wielkość akceptowalnego błędu pomiaru 
 • zakres zmienności mierzonej cechy w populacji 
 • zakładany przedział ufności
 • wielkość badanej populacji

Dane gromadzone są za pomocą kwestionariuszy ankiet. Określona liczba respondentów (dobrana według reguł statystyki) odpowiada na zawarte w ankiecie pytania, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak często określone zjawiska lub opinie występują w danej zbiorowości.

Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o całej populacji, większej niż badana próba (np. populacji klientów określonej marki, populacji właścicieli małych firm zatrudniających do 5 osób).

Zastosowanie. Badania ilościowe pozwalają :

 • określić udziały rynkowe
 • określić wielkość popytu na dany produkt lub usługę
 • określić jak często określone zjawisko występuje w danej zbiorowości

 

Badania jakościowe

Pomagają odpowiedzieć na pytania : jak? dlaczego?

Przykład :

Jak (badane osoby) korzystają z danego produktu, usługi, ... dlaczego (badane osoby) dokonały określonego wyboru, jakie były ich motywacje, potrzeby ...

Ankietowe badania jakościowe, skupiają się na pojedynczych osobach lub małych grupach osób i dotyczą na ogół czynników trudno wymiernych.

Badania jakościowe mają na celu wyjaśnić i zrozumieć motywy postępowania, dotrzeć do nie ujawnianych przyczyn zachowania, ustalić i zinterpretować przekonania i motywacje. Nie interesują nas liczby, lecz skojarzenia związane z markami lub produktami, motywy, które kierują zachowaniem konsumentów. Badania tego rodzaju pozwalają bardzo szczegółowo odtwarzać stereotypy, wzory myślenia, oceny lub reagowania, nieuświadomione motywy i zwyczaje.

Zastosowanie. Badania jakościowe pozwalają :

 • rozpoznać nowy rynek
 • wykryć przekonania i motywacje klientów
 • dokonać wstępnego badania rynku lub koncepcji przed przystąpieniem do badania ilościowego
 • uzyskać szersze spojrzenie oraz lepiej zrozumieć badane zjawisko
 • pobudzić kreatywność uczestników do rozwoju koncepcji produktu lub reklamy

Uwagi. Badania jakościowe obejmują zazwyczaj niewielką liczbę badanych osób, dlatego ich wyniki najczęściej nie są reprezentatywne dla całej populacji.

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dni za darmo | sprawdź pełną listę funkcjonalności