Go to
Badania ilościowe i jakościowe

Badacze i analitycy często używają terminów badania ilościowe oraz badania jakościowe. W artykule poniżej postaramy się przybliżyć oba terminy, zwrócić uwagę na różnicę oraz zastosowania każdego rodzaju badań. 

Badania ilościowe

Pomagają odpowiedzieć na pytanie : ile?

Przykład :

Ile (w przybliżeniu) osób w interesującej nas populacji rozpoznaje daną markę, używa produktu, korzysta z usługi, oglądało reklamę, posiada daną rzecz, …

Ankietowe badania ilościowe najczęściej prowadzone są na dużych (reprezentatywnych dla badanej populacji) próbach respondentów. W tego typu badaniach często korzysta się z metod statystycznych zarówno przy doborze próby jak i obliczeniach wyników.

Przy doborze i o kreśleniu wielkości próby szczególnie istotne są cztery elementy :

 • wielkość akceptowalnego błędu pomiaru 
 • zakres zmienności mierzonej cechy w populacji 
 • zakładany przedział ufności
 • wielkość badanej populacji

Dane gromadzone są za pomocą kwestionariuszy ankiet. Określona liczba respondentów (dobrana według reguł statystyki) odpowiada na zawarte w ankiecie pytania, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak często określone zjawiska lub opinie występują w danej zbiorowości.

Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o całej populacji, większej niż badana próba (np. populacji klientów określonej marki, populacji właścicieli małych firm zatrudniających do 5 osób).

Zastosowanie. Badania ilościowe pozwalają :

 • określić udziały rynkowe
 • określić wielkość popytu na dany produkt lub usługę
 • określić jak często określone zjawisko występuje w danej zbiorowości

Badania jakościowe – inaczej metody jakościowe

Pomagają odpowiedzieć na pytania : jak? dlaczego?

Przykład :

Jak (badane osoby) korzystają z danego produktu, usługi, … dlaczego (badane osoby) dokonały określonego wyboru, jakie były ich motywacje, potrzeby …

Ankietowe badania jakościowe, skupiają się na pojedynczych osobach lub małych grupach osób i dotyczą na ogół czynników trudno wymiernych.

Badania jakościowe mają na celu wyjaśnić i zrozumieć motywy postępowania, dotrzeć do nie ujawnianych przyczyn zachowania, ustalić i zinterpretować przekonania i motywacje. Nie interesują nas liczby, lecz skojarzenia związane z markami lub produktami, motywy, które kierują zachowaniem konsumentów. Badania tego rodzaju pozwalają bardzo szczegółowo odtwarzać stereotypy, wzory myślenia, oceny lub reagowania, nieuświadomione motywy i zwyczaje.

Zastosowanie. Badania jakościowe pozwalają :

 • rozpoznać nowy rynek
 • wykryć przekonania i motywacje klientów
 • dokonać wstępnego badania rynku lub koncepcji przed przystąpieniem do badania ilościowego
 • uzyskać szersze spojrzenie oraz lepiej zrozumieć badane zjawisko
 • pobudzić kreatywność uczestników do rozwoju koncepcji produktu lub reklamy

Uwagi. Badania jakościowe obejmują zazwyczaj niewielką liczbę badanych osób, dlatego ich wyniki najczęściej nie są reprezentatywne dla całej populacji.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku