Go to
Gallup Q12 | Najsłynniejsza ankieta pracowników

Instytut Gallupa jest najstarszą (założoną w 1935 roku w USA) i jedną z najbardziej znanych agencji badań opinii społecznej na świecie. Nie bez przyczyny jego ankieta pod nazwą Q12, badająca zaangażowanie pracowników, jest odmieniana na wiele przypadków w tekstach i ustach zarówno konsultantów i jak managerów HR na całym świecie.

Jak sugeruje nazwa, ankieta składa się z dwunastu pytań. Można powiedzieć, iż jest to niewielka liczba, gdy myślimy o tak wielowymiarowym zagadnieniu jak zaangażowanie pracowników. Jednakże Q12, uwzględnia dosłownie dekady badań w tym zakresie obejmujące organizacje z całego świata. Ankieta opiera się na najbardziej trafnych pytaniach, które łączą się także z sukcesem organizacji. Badania Instytutu Gallupa, potwierdzają że zmiany w praktykach zarządzania, które zwiększają satysfakcję pracowników, mogą zwiększyć wyniki finansowe organizacji. 

Podstawą kwestionariusza Q12 jest hierarchia potrzeb rozwojowych pracownika. Każde z pytań odnosi się do jednego z czterech aspektów tej struktury, która nawiązuje do piramidy potrzeb Maslowa.

Podstawowe potrzeby

Jasne oczekiwania, to podstawa potrzeb pracowników. Według badań, spójność opisu stanowiska pracy z faktycznie wykonywanymi obowiązkami, ponad dwukrotnie zwiększa zaangażowanie w pracę, zmniejsza rotację pracowników oraz liczbę wypadków w pracy.  

Jeśli chodzi o materiały i sprzęt umożliwiający pracownikom wykonywanie ich pracy, to kwestie z tym związane są najsilniejszym stresorem zawodowym. Mowa tutaj nie tylko o narzędziach fizycznych, zagadnienie obejmuje także zasoby niematerialne. Pracownicy mogą być sfrustrowani swoimi przełożonymi lub firmą, z powodu stawiania przed nimi celów i oczekiwań, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia.

Wsparcie managera

Brak możliwości pokazywania swoich mocnych stron w pracy jest jednym z głównych powodów odejść z pracy. Dlatego jedną z najważniejszych strategii dla menedżerów i organizacji powinno być dawanie ludziom możliwości robienia w pracy tego, co potrafią najlepiej.
 
Uznanie w miejscu pracy motywuje, daje poczucie spełnienia i sprawia, że pracownicy czują się docenieni za swoją pracę. Pracownicy, którzy nie czują się odpowiednio doceniani, dwukrotnie częściej deklarują, że odejdą z pracy w ciągu najbliższego roku.

Ludzie to nie liczby, ludzie potrzebuję poczucia, że są traktowani po pierwsze jako osoby po drugie jako pracownicy. Wtedy bardziej są skłonni dzielić się informacjami, wspierać nawzajem i eksperymentować z nowymi pomysłami.

Pracownicy potrzebują wsparcia w kierowaniu swoją karierą. Rozwój jest ważnym elementem pracy zawodowej i nie odbywa się w próżni. Pozytywne motywowanie poprzez rozwijanie mocnych stron przez managera przynosi wymierne korzyści.

Praca grupowa

Ten element zaangażowania jest niezmiernie istotny i mierzy poczucie wartości oraz wkładu pracowników. Najlepsi managerowie tworzą kulturę informacji zwrotnej, dzięki czemu ludzie czują, że są zaangażowani w proces podejmowania decyzji.

Jest to potrzeba emocjonalna, wyższego poziomu. Szczególnie dla millenialsów, ważne jest aby praca którą wykonują, wpisywała się w szerszy schemat znaczeń. Warto upewnić się, że misja i wartości organizacji są jasne i zrozumiałe w kontekście doświadczenia pracowników.

Pracownicy chcą funkcjonować w środowisku, w którym panuje wzajemne zaufanie i szacunek dla wysiłków innych osób. W innym przypadku tworzy się środowisko pracy, które demotywuje do zaangażowania i wkładania wysiłku w pracę.

To pytanie wzbudza najwięcej kontrowersji i sceptycyzmu. Jednakże jest bardzo trafne jeśli chodzi o wydajność zespołów. Jeśli pracownicy mają głębokie poczucie przynależności i zaufania do siebie, potrafią podejmować działania przynoszące duże korzyści firmie, których nie podjęliby się, gdyby sobie nie ufali.

Rozwój

Nie chodzi tu tylko o oficjalną ocenę. Ważne jest dla pracowników, aby wiedzieli jak postrzegana jest ich praca i jaka będzie ich przyszłość w firmie.

Kiedy pracownicy czują, że się uczą i rozwijają, pracują ciężej i wydajniej. Ale kiedy muszą codziennie robić to samo, bez możliwości nauczenia się czegoś nowego, rzadko kiedy są entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy.

Po zmierzeniu zaangażowania pracowników za pomocą ankiety, warto rozpocząć wdrażanie działań, które zapewnią stały sukces Twojego zespołu. Celem badania zaangażowania nie jest jedynie poproszeniem pracowników, aby wypełnili ankietę. Celem jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy menedżerami i pracownikami oraz budowa środowiska w którym pracownicy czują się częścią organizacji. To narzędzie pozwala pracownikom komunikować swoje potrzeby oraz daje wiedzę menedżerom, nad jakimi elementami powinni popracować. Dobrą praktyką jest cykliczne (min. raz do roku) przeprowadzenie badania zaangażowania pracowników. Pozwala to monitorować zdrowie organizacji i z wyprzedzeniem identyfikować alarmujące i niepożądane zjawiska.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku