Go to

Powiadomienia

Ustaw częstotliwość powiadomień email o nowych odpowiedziach dla prowadzonych badań. Możesz zdefiniować powiadomienia natychmiastowe wysyłane po określonym zdarzeniu (np. nowa odpowiedź) lub cykliczne wysyłane w określonych odstępach czasu (np. co miesiąc).

Aby ustawić powiadomienia :

  1. Przejdź do zakładki [S] Ustawienia konta.
  2. Wybierz opcję Powiadomienia.
  3. Wciśnij przycisk + POWIADOMIENIE.
    Powiadomienie
  4. Ustaw właściwości powiadomienia.
  5. Aktywuj powiadomienie.
  6. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Rodzaje powiadomień :

Powiadomienie Opis
Natychmiast po zdarzeniu. Powiadomienie wysyłane natychmiast po określonym zdarzeniu np. zebranie nowej odpowiedzi.
Powiadomienie cykliczne. Powiadomienie cykliczne wysyłane np. co miesiąc.
Powiadomienie cykliczne (jeśli zebrano nową odpowiedź). Powiadomienie cykliczne wysyłane np. co miesiąc. Tylko jeśli dla danej ankiety zostały zebrane nowe odpowiedzi.

Rodzaje wyzwalaczy :

Wyzwalacz Opis
Nowa odpowiedź Nowa odpowiedź zebrana dla ankiety.
Limit odpowiedzi (kolektor) Zebrano wymaganą ilość odpowiedzi dla kolektora.
Zmiana statusu odpowiedzi Status odpowiedzi zmieniony w raporcie.
Wynik miernika (odpowiedź) Wartość miernika dla odpowiedzi spełniła określone kryteria.
Wynik miernika (ankieta) Wartość miernika dla ankiety spełniła określone kryteria.

Akcje :

Akcja Opis
Push Powiadomienie Push w aplikacji.
Email Powiadomienie Email.
SMS Powiadomienie SMS.
Slack Powiadomienie Slack.
Webhook Powiadomienie Webhook.
Zendesk Powiadomienie Zendesk.

Aby powiadomienia działały prawidłowo należy wcześniej ustawić właściwą strefę czasową. Strefę czasową możesz ustawić w Ustawieniach konta.

UWAGI. Możesz ustawić wiele powiadomień dla różnych ankiet oraz ważnych zdarzeń dotyczących Twojego konta.

Smart tags

Tagi pozwalają na wzbogacanie powiadomienia o dynamiczne treści pochodzące z ankiet lub kontaktów.

Tag Opis
{reportLink} Link raportu.
{surveyName} Nazwa ankiety.
{collecotorName} Nazwa miernika.
{metricName} Nazwa miernika.
{metricScore} Wartość miernika.
{dateCompleted} Data wypełnienia ankiety.
{firstName} Imię respondenta.
{lastName} Nazwisko respondenta.
{email} Email respondenta.
{phone} Telefon respondenta
{custom1} Pole Custom 1 respondenta.
{custom2} Pole Custom 2 respondenta.
{custom8} Pole Custom 8 respondenta.
{iso3166} Dwuliterowy kod ISO kraju respondenta.
{crk} Klucz odpowiedzi ankiety.

UWAGI. Jeśli usuniesz ankietę, raport lub miernik powiązany z powiadomieniem to samo powiadomienie również zostanie usunięte z listy.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.


Powiązane strony