Go to

Praca grupowa

SurveyLab umożliwia pracę grupową oraz korzystanie przez wiele osób z jednego konta. Dzięki temu będziesz mógł pracować nad ankietą razem z zespołem, podwykonawcą lub klientem. Możesz sam zdecydować jakie uprawnienia będą mieli poszczególni użytkownicy. Każdy użytkownik posiada swój własny login z przypisaną do niego rolą (Właściciel, Administrator, Manager, Edytor, Ankieter, Gość).

Dodawanie użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika do swojego konta :

 1. Przejdź do zakładki [S] Ustawienia / Użytkownicy.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.
  Dodaj użytkownikaFormularz dodawania użytkownika
 3. Wpisz dane nowego użytkownika i wciśnij przycisk ZAPISZ.
   

Zarządzanie uprawnieniami

Możesz zarządzać rolami użytkowników oraz dostępami do wybranych ankiet.

Aby zarządzać użytkownikami :

 1. Przejdź do zakładki S Ustawienia konta / Użytkownicy.
 2. Wybierze użytkownika, dla którego chcesz zmienić uprawniania.
  Użytkownik
 3. Wciśnij przycisk [E] EDYTUJ, aby zarządzać rolą użytkownika w systemie / edytować dane użytkownika.
 4. Wciśnij przycisk [K] DOSTĘPY, aby zarządzać dostępami do ankiet i dashboardów.
 5. Wciśnij przycisk [D] USUŃ, aby usunąć konto.

Udostępnianie ankiet

Udostępnianiem ankiety może zarządzać administrator konta lub każdy właściciel ankiety. Dzięki temu będziesz mógł łatwo pracować w grupie i udostępnić swoje ankiety innym użytkownikom konta.

Administrator konta

Jeśli jesteś administratorem konta, wykonaj następujące czynności :

 1. Przejdź do Ustawień konta, a następnie Użytkownicy.
 2. Wybierz użytkownika, którym chcesz zarządzać i naciśnij przycisk [E] DOSTĘPY.
 3. Wybierz, do których ankiet, tagów lub dashboardów użytkownik powinien mieć dostęp.

Autor ankiety

Jeśli jesteś autorem ankiety, wykonaj następujące czynności :

 1. Przejdź do projektu ankiety.
 2. Naciśnij przycisk [S] Udostępnij.
 3. Wybierz użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do ankiety.

Zarządzanie dostępem API / SFTP 

Możesz dodać dodatkowego użytkownika za pomocą, którego będziesz zarządzać dostępem do REST API i SFTP.

Aby zarządzać dostępem : 

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia konta / Użytkownicy.
 2. Wciśnij przycisk [E] EDYTUJ.
 3. Zaznacz opcję Dostęp API / SFTP.
 4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Do wyboru są następujące rodzaje ról :

Rola Opis
Właściciel. Pełna kontrola nad ankietami oraz kontem. Właściciel konta.
Administrator.  Pełna kontrola nad ankietami oraz kontem.
Manager. Możliwość uruchamiania badań, edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
Edytor. Możliwość edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
Ankieter. Możliwość wypełniania ankiet (kolektor Mobile app) po zalogowaniu się do systemu.
Gość. Możliwość przeglądania projektów ankiet i raportów.
Blokada. Konto zablokowane. Konto dalej istnieje w systemie, ale nie można z niego korzystać.

UWAGI. Możesz posiadać tylko jednego użytkownika z rolą Właściciela konta. Jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, wszystkie stworzone przez tego użytkownika ankiety zostaną przeniesione na Właściciela konta.

Tabela poniżej opisuje jakie uprawnienia mają poszczególne role.

  Admin Manager Edytor Gość Ankieter Blokada
Projektowane ankiet            
Przeglądanie ankiet + + + x
Tworzenie i edycja ankiet + + +
Zbieranie wyników            
Tworzenie kolektora + +
Wypełnianie ankiet (kolektor Mobile app) x + + + +
Analiza wyników            
Przeglądanie raportów + + + x
Udostępnianie i eksport wyników + +
Konto            
Zarządzanie polami niestandardowymi +
Zarządzanie użytkownikami +

 

UWAGI. W przypadku usunięcia użytkownika wszystkie stworzone przez niego ankiety zostaną przeniesione na głównego użytkownika konta. Dashboardy stworzone przez użytkownika zostaną usunięte.

* Funkcjonalność pracy grupowej jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.