Go to

Ranking

Pytanie rankingowe umożliwia uszeregowanie dostępnych elementów na liście wg preferencji respondenta, np. od najważniejszych do najmniej ważnych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Rankowanie elementów (np. cech produktu, usługi) od najbardziej istotnych do najmniej istotnych.

OPCJE

  • Ranking

[S] USTAWIENIA

Komentarz. Dodaj dodatkowe (opcjonalne) pole komentarza dla pytania.

PRZYKŁAD PYTANIA

pytanie rankingowe

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wybierz pytanie Rankigowe z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
    Ranking
  2. Wpisz treść pytania.
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
  4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Pozycja w rankingu jest wyliczana wg. wzoru :

x1w1 + x2w2 + x3w3 + … + xnwn
—————————————————-
 Suma wszystkich odpowiedzi

x = ilość odpowiedzi dla danej opcji wyboru
w = waga odpowiedzi w rankingu (np. na skali 1 – 5 , #1 opcja = waga 5, #2 opcja = waga 4, #3 opcja = waga 3, #4 opcja = waga 2, #5 opcja = waga 1)

UWAGI. Pytanie nie działa dla opcji dystrybucji „ankieta w emailu” oraz nie obsługuje mierników.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.