Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Praca grupowa

SurveyLab umożliwia pracę grupową oraz korzystanie przez wiele osób z jednego konta. Dzięki temu będziesz mógł pracować nad ankietą razem z zespołem, podwykonawcą lub klientem. Możesz sam zdecydować jakie uprawnienia będą mieli poszczególni użytkownicy. Każdy użytkownik posiada swój własny login z przypisaną do niego rolą (administrator, manager, edytor, ankieter, gość).

Dodawanie użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika do swojego konta :

 1. Przejdź do zakładki [S] Ustawienia, a następnie do zakładki Użytkownicy.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.
  Dodaj użytkownika
 3. Wpisz dane nowego użytkownika i wciśnij przycisk ZAPISZ.
  dodaj użytkownika

   
Zarządzanie uprawnieniami

Aby zarządzać użytkownikami :
 
 1. Przejdź do zakładki S Ustawienia konta, a następnie do zakładki Użytkownicy.
 2. Wybierze użytkownika, dla którego chcesz zmianić uprawniania.
 3. Wciśnij przycisk Dostęp, aby zarządzać dostępami do ankiet lub Rola, aby zarządzać rolą użytkownika w systemie / edytować dane użytkownika.zarzadanie uzytkownikami


Zarządzanie uprawnieniami użytkownika :

 • Dostęp. Wybierz, aby edytować dostęp do wybranych ankiet lub tagów (grup ankiet).
 • Rola. Wybierz, aby edytować dane użytkownika oraz przypisać rolę.
 • Usuń. Wybierz, aby usunąć użytkownika.

Do wyboru są następujące rodzaje ról :

 • Administrator. Pełna kontrola nad ankietami oraz kontem.
 • Manager. Możliwość uruchamiania badań, edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
 • Edytor. Możliwość edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
 • Ankieter. Możliwość wypełniania ankiet (kolektor Mobile app) po zalogowaniu się do systemu.
 • Gość. Możliwość przeglądania projektów ankiet i raportów.
 • Blokada. Konto zablokowane. Konto dalej istnieje w systemie, ale nie można z niego korzystać.

Tabela poniżej opisuje jakie uprawnienia mają poszczególne role.

  Admin Manager Edytor Gość Ankieter Blokada
Projektowane ankiet            
Przeglądanie ankiet + + + x - -
Tworzenie i edycja ankiet + + + - - -
Zbieranie wyników            
Tworzenie kolektora + + - - - -
Wypełnianie ankiet (kolektor Mobile app) x + + + + -
Analiza wyników            
Przeglądanie raportów + + + x - -
Udostępnianie i eksport wyników + + - - - -
Konto            
Edycja ról (profili) + - - - - -
Usuwanie konta + - - - - -
 

UWAGI. W przypadku usunięcia użytkownika wszystkie stworzone przez niego ankiety zostaną przeniesione na głównego użytkownika konta. Dashboardy stworzone przez użytkownika zostaną usunięte.

* Funkcjonalność pracy grupowej jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.